Klauzula informacyjna RODO

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Jakub Farkowski DAODOG z siedzibą w Mysiadle przy ul. Okrąg 21/5, 05-500 Mysiadło, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleceń na proponowane przez firmę usługi oraz otrzymywania za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych spotkań, jak również informacji marketingowych i promocyjnych na podstawie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO. Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres email, nr telefonu, adres siedziby firmy. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 3. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 4. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.